abgroup

Adrese: Āne, Celtnieku 32, Cenu p., Ozolnieku n.    Tālrunis: +371-20020484

Privātuma politika

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Kas ir personas dati.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA “A&B” klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video attēls. Tā ir jebkura informācija, pēc kā iespējams identificēt fizisku personu.

Uz ko attiecas Privātuma politika.

Privātuma politiku piemēro attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem;
 • SIA “A&B” biroju un būvobjektu apmeklētājiem, tajā skaitā viņu videonovērošanu;
 • citiem pakalpojumu saņēmējiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod SIA“A&B” fizisko personu datus (tajā skaitā, kontaktpersonas, piesaistītie speciālisti, maksātāji u.c.);
 • SIA“A&B” interneta mājaslapu apmeklētājiem;
 • citām fiziskām personām, kuras sniedz personas datus SIA“A&B”, t. sk. SIA“A&B” darbiniekiem un amatu kandidātiem personāla atlases ietvaros.

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Pakalpojumu sniegšanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, kas iesniegti rakstot uz e-pastu info@abgroup.lv vai izmantojot mūsu kontaktu formu un sniegtu Jums vēlamo informāciju.
 • SIA“A&B” īpašuma un trešo personu īpašuma, kas novietots būvobjektā vai tā teritorijā, aizsardzībai un gādāšanai par personu drošību, novēršot iespējamos likumpārkāpumus, fiksējot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, identificējot iespējamo likumpārkāpēju, kā arī uzraugot būvdarbu izpildes gaitu, darba drošības un būvobjekta darba kārtības noteikumu ievērošanu – videonovērošanas ietvaros.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

SIA“A&B” apstrādā fizisko personu datus:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA“A&B” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • lai realizētu no SIA“A&B” un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA“A&B” leģitīmās (likumīgās) intereses;

SIA“A&B” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un e-pastā;
 • analizēt SIA“A&B” mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
 • novērst noziedzīgu nodarījumu;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu apstrāde.

SIA“A&B” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA“A&B” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūris;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citi aizsardzības pasākumi pēc iespējas atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Videonovērošanas datu apstrāde.

Videonovērošana SIA “A&B” teritorijā un būvobjektos tiek veikta reālā laika režīmā un ieraksti tiek uzglabāti ne vairāk kā 30 dienas. Pēc šī termiņa beigām SIA“A&B” nodrošina datu dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

Videonovērošanas mērķis ir – Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.

Pie ieejas teritorijā, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota brīdinājuma zīme.

Videonovērošanas dati klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, kurai drīkst piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki.

Kādos gadījumos personas dati tiek izpausti trešajām pusēm.

Iegūtos personas datus izmantojam tikai augstāk minēto uzdevumu izpildei, Jūsu dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien Jūs neesat devis tam piekrišanu, kuras mērķis ir papildus pakalpojumu nodrošināšana.

Kādos gadījumos personas datus var nodot uz trešajām valstīm.

SIA“A&B” nenodod personu datus uz trešajām valstīm (tas ir, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), ja vien tas nav tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu trešajā valstī. Ja pakalpojuma sniegšana prasa personas datu nodošanu uz trešo valsti, tad SIA“A&B” nodrošina tiesību aktos noteikto drošības garantiju saņemšanu un tiesisko pamatu datu nodošanai.

Cik ilgi tiek glabāti personas dati.

SIA“A&B” glabā un apstrādā fizisko personu datus, tik ilgi:
• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “A&B” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, fiziskās personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ikvienam ir tiesības pieprasīt SIA“A&B” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz to, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA“A&B” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA“A&B” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:
• rakstveida formā klātienē SIA“A&B” birojā, Celtnieku ielā 20, Ānē, Cenu pag., Ozolnieku nov., uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• pa pastu vai e-pastu – info@abgroup.lv, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, realizējot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vērst prasību tiesā).

SIA“A&B” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un sniedz informāciju, ko var apkopot par saprātīgiem līdzekļiem. Personas iebildumu gadījumā SIA“A&B” veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.  

Kā persona pauž piekrišanu datu apstrādei un var šo piekrišanu atsaukt.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikums ar dzīves aprakstu (Curriculum Vitae (CV) un/vai motivācijas vēstule) tiktu uzglabāts, iesniedzot pieteikumu norādiet: “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts, arī motivācijas vēstule (ja tā satur Jūsu personas datus), tiek saglabāts SIA“A&B” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA“A&B” uzņēmumu grupas ietvaros.”

Kā notiek saziņa ar Klientu.

SIA“A&B” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Citi noteikumi.

SIA“A&B” Privātuma politikā periodiski var tikt veikti grozījumi ,publiskojot tās aktuālo versiju SIA“A&B” mājaslapā.
SIA “A&B” mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “A&B” nenes atbildību.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

SIA”A&B” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

 • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
 • Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu.
  Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai lapas apmeklētāju personiski identificētu, un dati par lapas apmeklētāja navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīts šeit.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Ja vēlaties, sīkdatnes varat kontrolēt un dzēst. Plašāk lasiet šeit: http://aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/